Actualidad

ITP als contractes d'arrendament

ITP als contractes d'arrendament

Davant la recepció per part d'alguns arrendataris de requeriments procedents de l'Agència Tributària de Catalunya, i en relació a la liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials corresponents a contractes d'arrendament, hem considerat oportú recordar l'obligació de liquidar aquest tribut.

Des de l'entrada en vigor de la Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives financeres i del sector públic de la Generalitat de Catalunya, al gener de 2014, l'única forma de realitzar el pagament és a través del model 600, no essent vàlida ja la liquidació mitjançant timbres .

A continuació us detallem alguns dels aspectes...

Leer más