Actualidad

ITP als contractes d'arrendament

ITP als contractes d'arrendament

Davant la recepció per part d'alguns arrendataris de requeriments procedents de l'Agència Tributària de Catalunya, i en relació a la liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials corresponents a contractes d'arrendament, hem considerat oportú recordar l'obligació de liquidar aquest tribut.

Des de l'entrada en vigor de la Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives financeres i del sector públic de la Generalitat de Catalunya, al gener de 2014, l'única forma de realitzar el pagament és a través del model 600, no essent vàlida ja la liquidació mitjançant timbres.

A continuació us detallem alguns dels aspectes significatius del tribut.

FET IMPOSABLE: els arrendaments exempts d'IVA.

SUBJECTE PASSIU: l'Arrendatari. No obstant això s'estableix com a Responsable Subsidiari a l'arrendador, en el cas que aquest hagués percebut el primer termini de renda sense exigir a l'arrendatari la justificació de la liquidació de l'impost.

BASE IMPOSABLE: està constituïda per la suma total dels arrendaments que s’hagin de pagar durant tot el termini de durada del contracte. Si no constés la durada del contracte es computaran sis anys, sens perjudici de les liquidacions addicionals que s’hagin de practicar cas de continuar vigent el contracte passats els sis anys. En els contractes subjectes a pròrroga obligatòria es comptarà, com a mínim, tres anys

TIPUS APLICABLE:Tipus fix del 0,5% a partir del 1 de gener 2015.

TERMINI DE PAGAMENT: El pagament s’haurà d’efectuar en el termini màxim d’un mes des de la data de celebració del contracte.

Font: Circular 105/15 enviada pel Col.legi d'Administradors de Finques de Barcelona - Lleida